مشاوره پیش از ازدواج

وقتی فرزندان به حمایت خانواده امیدوار باشند و احساس کنند راه بازگشتی دارند به احتمال بیشتر از یک ازدواج دشوار یا یک رابطه ی آزاردهنده دست می کشند و به این ترتیب آسیب کمتری می بینند .

توضیحات بیشتر

توضیحات

خانواده مخالف و کاهش آسیب

عبارت خانواده مخالف درمشاوره پیش از ازدواج عبارت آشنایی است. با توجه به تغییر سبک ازدواج از ازدواج سنتی (انتخاب توسط خانواده ) به ازدواج مدرن (انتخاب توسط خود شخص) و گیر افتادن میان این دو سبک، ازدواج هایی که نظر خانواده مخالف آن است؛ افزایش یافته است.

فارغ از موضوع تغییر سبک ازدواج، ناگزیر مواردی پیش می آید که خانواده ، ازدواج فرزندانشان را پرخطر می بینند و شروع به مخالفت با آنان می کنند.

فنون زیادی وجود دارد که در این موارد توسط مشاور می تواند به مراجعه کنندگان بینش انتخاب صحیح را بدهد از جمله فنون مواجهه، دورنما و معیار دوگانه که باعث منصرف کردن فرد از تصمیم احتمالی بی نتیجه می شود . در صورت اصرار فرد به این گونه ازدواج ها فن کاهش آسیب در محدود کردن نتایج یک انتخاب بد بسیار موثر می باشد . به تاخیر انداختن بچه دار شدن ، اشتغال و حمایت عاطفی و مالی از فرزندان از جمله این موارد می باشد . وقتی فرزندان به حمایت خانواده امیدوار باشند و احساس کنند راه بازگشتی دارند به احتمال بیشتر از یک ازدواج دشوار یا یک رابطه ی آزاردهنده دست می کشند و به این ترتیب آسیب کمتری می بینند .